פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

איך לחשב זכויות בנייה וכדאיות כלכלית של פרויקט