פלור שמרת
פיקוח וניהול פרויקטים

תכנית הרובעים – התייחסות שמאית כלכלית